Dialog in Yinchuan
3.9-3.11.2019
Yinchuan International Printmaking Center
China National Academy of fine Arts